Regulamin Portalu

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin wraz z obowiązującymi przepisami prawa stanowi zasady korzystania z portalu zator24.pl (dalej: „Portal”) dostępnego pod adresem: https://zator24.pl/, w szczególności określa zakres i sposób świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszego Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży towarów na indywidualne zamówienie wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także do zamówień składanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Portal zator24.pl jest własnością Proadax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze pod adresem: ul. Grunwaldzka 5,
  32-640 Zator wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828205 posiadająca NIP: 677 24 51 183 oraz numer REGON: 38558210400000.
 4. W celu skontaktowania się z właścicielem Portalu prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres e-mail: biuro@zator24.pl lub adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 5, 32-640 Zator, bądź kontakt telefoniczny na numer: 888 461 486 w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

§ 2
Definicje

 1. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej Portalu służący do kontaktu z zarządcą Portalu.
 2. Klient – osoba fizyczna, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Portalem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Usługa – usługa marketingowa świadczona za pośrednictwem Portalu, w szczególności umieszczenie reklamy (banneru reklamowego), umieszczenie artykułu sponsorowanego.
 5. Przedsiębiorca – osoba wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24).
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący warunki sprzedaży Usług na odległość.
 7. Portal – serwis zator24.pl dostępny pod adresem https://zator24.pl/
 8. Sprzedawca – zarządca portalu zator24.pl Proadax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze pod adresem: ul. Grunwaldzka 5, 32-640 Zator wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828205 posiadająca NIP: 677 24 51 183 oraz numer REGON: 38558210400000.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza kontaktowego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Usług pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 3
Usługi

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Portal świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie marketingu zgodnie z warunkami określonymi przez Klienta w Formularzu.
 2. Usługi świadczone za pomocą portalu polegają na:
  1. umieszczaniu na Portalu banneru reklamowego;
  2. publikacji na Portalu artykułu sponsorowanego, który jest wyświetlany także na stronie fanpage Facebook;
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zostały określone w § 4 niniejszego Regulaminu na zasadach ustalonych w 5-9 niniejszego Regulaminu.

§ 4
Warunki świadczenia usług

 1. Do pełnego korzystania z Portalu i jego funkcjonalności konieczne jest posiadanie:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer wersji … lub nowszej;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookie;
  4. włączona obsługa mechanizmów JavaScript.
 2. Strona internetowa Portalu wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania i funkcjonalności strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje dotyczące celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Klient przed zamówieniem Usługi marketingowej potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki.

§ 5
Banery reklamowe

 1. Bannery reklamowe nie mogą przedstawiać scen erotycznych, wulgarnych, niepoprawnych politycznie, obrażających, dyskryminujących ze względu na jakikolwiek czynnik jak na przykład płeć, kolor skóry, wyznanie, orientacja seksualna.
 2. Bannery muszą spełniać wymagania w zakresie wymiarów i wagi pliku szczegółowo wskazanych w cenniku. W razie gdyby banner nie spełniał wyżej opisanych wymagań, zarządca Portalu niezwłocznie informuje o tym fakcie Użytkownika drogą elektroniczną. Użytkownik jest obowiązany do dostosowania wymiarów i wagi plików zgodnie ze wskazaniem zarządcy Portalu, co jest warunkiem umieszczenia banneru na stronie internetowej. W przeciwnym razie zarządca Portalu odmówi wykonania usługi.
 3. W momencie otrzymania faktury VAT przez Użytkownika, Użytkownik nie ma możliwości rezygnacji z emisji reklam.
 4. Wszystkie bannery wyświetlane są w systemie rotacyjnym, co oznacza, że przy jednorazowym wejściu Użytkownika system automatycznie losuje z dostępnej puli reklamę, która wyświetli się w odpowiednim miejscu zgodnie z wybranym pakietem ustalonym w cenniku.

§ 6
Artykuły

 1. Na Portalu możliwa jest publikacja artykułów niekomercyjnych – darmowych albo komercyjnych – płatnych (dalej: „artykuł sponsorowany”) przez każdego Użytkownika na zasadach opisanych poniżej.
 2. Klikając odnośnik „Dodaj artykuł” użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem dodawania nowych treści oraz wyraża zgodę na bezpłatne opublikowanie materiału w serwisie Zator24.pl
 3. Artykuł musi zostać opatrzony imieniem i nazwiskiem lub samymi inicjałami (np. Adam Kowalski, AK).
 4. Zabrania się wysyłania artykułów niezgodnych z polskim prawem, nawołujących do przemocy, zawierających treści wulgarne, erotyczne, niepoprawne polityczne, naruszające uczucia religijne czy dyskryminujące ze względu na jakikolwiek czynnik taki jak płeć, kolor skóry, narodowość, orientacja seksualna itp.
 5. Niedozwolone jest umieszczanie treści popierających którąś z organizacji sceny politycznej, będących reklamą produktów, usług lub innych serwisów internetowych.
 6. Dodając nowy artykuł użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi upoważniającymi go do publikacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Redakcja serwisu Zator24.pl zastrzega sobie prawo do edycji przesyłanych materiałów, obróbki załączonych materiałów zdjęciowych oraz filmowych. W przypadku braku zgody autora tekstu na zmoderowany przez redakcję Portalu materiał, jest on zobligowany do niezwłocznego poinformowania zarządcy Portalu o tym i wysłaniu prośby o usunięcie materiału z Portalu drogą elektroniczną na adres biuro@zator24.pl. Zarządca Portalu zobowiązany jest do usunięcia treści zgodnie z żądaniem autora tekstu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.
 8. Decyzja o opublikowaniu lub odrzuceniu nadesłanego artykułu należy do redakcji serwisu Zator24.pl, o czym zarządca Portalu niezwłocznie informuje Użytkownika.
 9. Redakcja nie ma obowiązku publikowania wszystkich materiałów przesłanych poprzez formularz, nie musi również podawać przyczyn, z których nadesłane artykuły zostały odrzucone.
 10. W razie odrzucenia nadesłanego artykułu Użytkownikowi przysługuje reklamacja. Reklamacja zostaje rozpatrzona przez zarządcę Portalu niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od momentu dostarczenia reklamacji.
 11. Użytkownik klikając odnośnik „Dodaj artykuł” akceptuje klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu publikacji artykułu.”
 12. Artykuł sponsorowany jest publikowany bez ograniczeń czasowych.
 13. Po publikacji artykuł sponsorowany pojawia się:
  1. na stronie głównej w głównym boxie z nowościami,
  2. jego tytuł ukazuje się w dynamicznych slajdach na górze strony pod nazwą „Promowane”,
  3. automatycznie publikowany jest na social media (m. in. Facebook, Instagram)
  4. po upływie …… dni przechodzi do archiwum do zakładki PROMOWANE.
 14. Nie ma ograniczenia co do objętości artykułu sponsorowanego.
 15. Koszt umieszczenia artykułu sponsorowanego jest wskazany w zakładce https://zator24.pl/reklama.
 16. Rekomenduje się, aby materiały publikacyjne w postaci tytułu artykułu, jego treści oraz multimediów (np. zdjęcia, linki do filmów na youtube) były dostarczone w jednym pliku w dokumencie .doc.

§ 7
Komentarze

 1. Każdy Użytkownik ma prawo komentować artykuły, przy których system komentarzy jest otwarty.
 2. Użytkownik odpowiada za treść komentarza i dodając go, potwierdza, że posiada prawa autorskie to publikowanego tekstu.
 3. Zarządca Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.
 4. Użytkownik klikając odnośnik „Dodaj komentarz” akceptuje klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu publikacji komentarza.”
 5. Zarządca Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi: wulgarnych, obraźliwych, o niskim poziomie merytorycznym, odbiegających od tematu, nieczytelnych, naruszających dobra osobiste, promujących produkty, firmy lub inne portale internetowe.

§ 8
Zgłaszanie błędów lub nadużyć

 1. Użytkownik, który dostrzegł błąd lub nadużycie w Portalu Zator24, może ww. błąd lub nadużycie zgłosić poprzez zakładkę „Zgłoś błąd / nadużycie”.
 2. Zarządca Portalu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
 3. W przypadku uznania błędu, zarządca Portalu niezwłocznie zleca jego poprawienie. W razie braku stwierdzenia błędu, zarządca Portalu nie podejmuje żadnej akcji i nie udziela odpowiedzi na zgłoszenie.
 4. Zarządca Portalu nie udziela odpowiedzi na zgłoszenie, niezależnie od tego, czy zgłoszenie błędu lub nadużycia zostało rozpatrzone pozytywnie.

§ 9
Składanie zamówienia na usługi i wypowiedzenie umowy

 1. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczna rejestracja.
 2. W celu złożenia zamówienia na Usługę marketingową (reklamę), Klient wypełnia Formularz, w którym należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. dodatkowe informacje: miejsce umieszczenia reklamy w przypadku usługi umieszczenia banneru reklamowego albo tekst artykułu sponsorowanego.
 3. Klient jest obowiązany do zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacji warunków świadczenia usługi.
 4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z terminem wypowiedzenia 14 dni. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za porozumieniem stron nie zwalnia Klienta z zapłaty za złożone do momentu wypowiedzenia/rozwiązania umowy Zamówienia.
 5. Zarządca Portalu ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, gdy:
  1. zamówienie i treść publikacji jest oczywiście sprzeczna z zasadami funkcjonowania Portalu;
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy, popełnienia przestępstwa, narusza prawa osób trzecich lub zamieszczane przez Klienta treści mają charakter bezprawny;
  3. otrzymał zawiadomienie od organów państwowych o bezprawnym lub niezgodnym ze stanem faktycznym charakterem podanych danych osobowych lub danych dotyczących działalności Klienta;
  4. uzyskał wiarygodną informację o bezprawnym lub niezgodnym ze stanem faktycznym charakterem podanych danych osobowych lub danych dotyczących działalności Klienta i uprzednio zawiadomił Klienta o możliwości usunięcia treści Klienta;
  5. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
  6. podane przez Klienta dane osobowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności ze stanem faktycznym, a wątpliwości tych nie udało się usunąć poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z Klientem, przy czym przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości rozumie się podanie nazwy nieistniejącej miejscowości, nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie fikcyjnych danych identyfikacyjnych.

§ 10
Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zarządca Portalu świadczy odpłatnie usługi marketingowe (umieszczenie reklam w formie bannerów i publikację artykułów sponsorowanych).
 2. Informacje o Usługach wraz z podaną ceną zamieszczone na stronie internetowej Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459.) (dalej: Kodeks cywilny), a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie ceny umieszczone w Portalu przy Usługach podawane są w polskich złotych bez podatku od towarów i usług (VAT). Do podanej ceny netto należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie ze stawką obowiązującą w momencie składania zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Portalu stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Oferta wiąże w terminie … Dni roboczych, po czym wygasa. Jeśli oferta zostanie wycofana przed akceptacją zarządcy Portalu przed upływem terminu jej obowiązywania, wygasa z momentem wycofania.
 5. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. uzupełnić dane znajdujące się w Formularzu;
  2. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia;
  3. dołączyć pliki z bannerem lub artykułem;
  4. zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego warunków;
  5. zaznaczyć oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że po zrealizowaniu usługi następuje utrata prawa odstąpienia od umowy;
  6. kliknąć przycisk „Wyślij”;
 6. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres w celu:
  1. akceptacji Zamówienia (oferty) – umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia o akceptacji Zamówienia po zweryfikowaniu, że treść jest zgodna z postanowieniami Regulaminu;
  2. odmowy przyjęcia Zamówienia (oferty) – w takim wypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim wypadku do zawarcia umowy sprzedaży konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta poprzez wysłane wiadomości e-mail do zarządcy Portalu.
 7. Kontroferta może być wystosowana do Klienta w szczególności ze względu na brak spełniania wszystkich warunków Regulaminu, które jednak nie wykluczają złożenia zamówienia. Kontroferta wiąże zarządcę Portalu 2 dni robocze, po czym wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

§ 11
Płatności

 1. Płatności za zamówione Usługi w Portalu można dokonać:
  1. przelewem na rachunek bankowy – w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  2. przelewem elektronicznym lub elektronicznie za pomocą karty płatniczej – w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Dane do przelewu: Proadax sp. z o.o.,
  ul. Grunwaldzka 5,
  32-640 Zator
  mBank 66 1140 2004 0000 3202 8147 3095
 3. W razie dokonania wyboru formy płatności przez Klienta, której termin upływa przed dniem wykonania umowy przez zarządcę Portalu i w przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, zarządca Portalu jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni roboczych od dnia następującego po terminie zapłaty.

§ 12
Realizacja usługi

 1. Termin realizacji Zamówienia wynosi … dni roboczych, chyba że strony w ramach indywidualnych uzgodnień postanowią inaczej. Termin realizacji zaczyna biec od dnia następującego po dacie uznania rachunku bankowego zarządcy Portalu.
 2. Zarządca Portalu każdorazowo dołącza do wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia – paragon, a na życzenie Klienta złożone przy Zamówieniu – fakturę VAT.

§ 13
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, do momentu zrealizowania usługi może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. W związku z tym, że świadczone przez zarządcę Portalu Usługi polegają na realizacji zamówienia (nie wymagają doręczenia), które jest wykonywane po zaksięgowaniu płatności, a przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy na odległość, po zrealizowaniu Usługi następuje utrata prawa do odstąpienia od umowy, co jest zgodne z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105.), który stanowi, że „prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.”
 3. Na zasadach wskazanych w ust. 1 powyżej konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z tym, że nieskorzystanie z wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe dla jego skuteczności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed wykonaniem usługi drogą elektroniczną na adres: biuro@zator24.pl;
 4. Zarządca Portalu niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, że wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Zarządca Portalu w przypadku wskazanym w ust. 1 powyżej ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Klientowi nie będącemu Konsumentem prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, chyba że umowa nie posiada dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 14
Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady usługi sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów o rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem, chyba że z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierało następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer Zamówienia;
  3. opis wady;
  4. okoliczności i datę wystąpienia wady;
  5. żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 3. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierało następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie;
  3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Klienta.
 4. Reklamacje należy składać:
  1. drogą elektroniczną na adres: biuro@zator24.pl;
  2. w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 5, 32-640 Zator.
 5. Zarządca Portalu ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Klientem jest Konsument lub przedsiębiorca, dla którego z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a zarządca Portalu nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że zarządca Portalu uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację zarządca Portalu przekazuje Konsumentowi w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.

§ 15
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Proadax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze pod adresem: ul. Grunwaldzka 5, 32-640 Zator wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828205 posiadająca NIP: 677 24 51 183 oraz numer REGON: 38558210400000, adres e-mail: biuro@zator24.pl, adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 5, 32-640 Zator.
 3. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Portalu zator24.pl, a także przysługujących uprawnień, zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zator24.pl, pisemnie adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 5,
  32-640 Zator bądź kontakt telefoniczny na numer: 888 461 486 w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
 4. Przetwarzamy dane osobowe Klientów, z którymi zawarliśmy umowę lub pozostajemy w kontakcie w związku z charakterem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (np. w związku z zamiarem zawarcia umowy, występowaniem w imieniu Klienta przed organami administracji publicznej, wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi, procedur związanych z obsługą roszczeń w związku z umową) co na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu lub też dlatego, że posiadamy zgodę osoby, której dane posiadamy.
 5. Przekazane nam dane osobowe są u nas bezpieczne, udostępniamy je wyłącznie swoim zaufanym podwykonawcom oraz partnerom, w ramach prowadzonej przez Portal zator24.pl działalności, w tym w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, która już została zawarta, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, finansowe, księgowe, prawne, doradcze, marketingowe, pocztowe, organom administracji publicznej w zakresie udzielonych pełnomocnictw oraz podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przekazane nam dane osobowe pozostaną u nas do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 7. Od Administratora danych przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. przeniesienia danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez danych wykonanie umowy może okazać się niemożliwe lub utrudnione.
 9. Serwery, z których korzystamy zlokalizowane są na terenie EOG, nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego.
 10. Przekazane nam dane osobowe nie są u nas profilowane, zatem nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
 11. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i w Polityce cookies.
 12. W celu ochrony przetwarzania danych osobowych została wprowadzona polityka ochrony przetwarzania danych osobowych, której celem jest określenie środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają ochronę ich przetwarzania i jest skierowana do osób, których zadania związane są z przetwarzaniem danych osobowych.
 13. Klienci, pracownicy i współpracownicy firmy korzystają ze strony internetowej https://zator24.pl/ na podstawie nadanych uprawnień oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na podstawie upoważnienia nadanego przez administratora do przetwarzania danych osobowych.
 14. Klienci korzystają z sieci Internet w ramach własnych umów podpisanych z operatorami i na zasadach określonych w warunkach umowy oraz regulaminach dostawców usług.
 15. Klienci korzystają z własnych urządzeń. Do ich obowiązków należy zabezpieczenie urządzeń m.in. przez instalację programów antywirusowych, szyfrowanie, uruchamianie urządzeń po wprowadzeniu indywidualnych haseł/identyfikatorów.
 16. Każdorazowe naruszenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych podlega obowiązkowi zgłoszenia administratorowi danych osobowych.
 1. Dane osobowe Klientów gromadzone przez administratora za pośrednictwem Portalu zbierane są w celu realizacji umowy świadczenia usług, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Portalu ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Portalu.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak przekazania określonych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania tejże umowy.

§ 16
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwego dla Portalu:
   Inspekcja Handlowa
   Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
   ul. Ujastek 7
   31-752 Kraków
   Województwo Małopolskie
   www.krakow.wiih.gov.pl
   e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Portalem;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Portalem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 17
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Portal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://zator24.pl

 

aktualizacja 18-10-2022r.