21.2 C
Zator
czwartek, 18 lipca 2024
- REKLAMA -

Diamenty Kruszywa. Zapraszamy do konkursu wokalnego!

Musisz przeczytać

- REKLAMA -

Zapraszamy młodzież mieszkająca lub uczącą się na terenie Gminy Zator do udziału w konkursie wokalnym Diamenty Kruszywa. Przed nami etap gminny.

Etap gminny konkursu odbędzie się 7 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminem. Regulamin w wersji pdf do pobrania >>>TUTAJ<<< Klauzula informacyjna do pobrania >>>TUTAJ<<<

 

REGULAMIN I KONKURSU WOKALNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „DIAMENTY KRUSZYWA”

1. ORGANIZATOR

1.1.Organizatorem konkursu wokalnego dla dzieci i młodzieży „Diamenty Kruszywa” są Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A., z siedzibą przy ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków, dalej nazwani Organizatorem.

1.2.Podmioty wspierające: Babice, Gilowice, Hażlach, Centrum Kultury Podgórza, Liszki, Niepołomice, Gmina Oświęcim, Miasto Oświęcim, Przeciszów, Zator.

2. UCZESTNICY

2.1. Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, ucząca się lub mieszkająca na terenie gmin współpracujących.

2.2. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni według poniższych kategorii :

• 7 – 10 lat,

• 11 – 14 lat,

• 15 – 18 lat,

3. CEL KONKURSU

3.1. Wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży.

3.2. Integracja (aktywizacja) kulturalna środowisk dziecięcych w gminach, w których prowadzimy działalność.

3.3. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

3.4. Promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie.

3.5. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

3.6. Rozwijanie talentów estradowych.

4. HARMONOGRAM

4.1. Od dnia 10.05.2023 r. osoby odpowiedzialne i wyznaczone z ramienia Gmin, Miasta Oświęcim oraz Centrum Kultury Podgórza zamieszczają informację o możliwości zgłaszania się do konkursu. Informacja powinna być rozpowszechniana m.in. w Szkołach, Domach Kultury, siedzibach jednostek współpracujących, wymienionych w pkt. 1 oraz za pośrednictwem Internetu ( Facebook, Instagram, strona internetowa ) czy też gazetek, broszur informacyjnych wydawanych przez Gminy.

4.2. W terminie od dnia 01.06.2023 r. do dnia 23.06.2023 r. osoby odpowiedzialne i wyznaczone z ramienia Gmin, Miasta Oświęcim oraz Centrum Kultury Podgórza przeprowadzają I Etap konkursowy tzw. eliminacje i tym samym wyłaniają półfinalistów.

4.3. Do 30.06.2023 r. – osoby odpowiedzialne i wyznaczone z ramienia Gmin, Miasta i Centrum Kultury Podgórza przekazują zgłoszenia w formie listy osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu oraz podpisany protokół z przebiegu eliminacji.

4.4. 11.09.2023 r. – Etap II konkursu – Sala koncertowa w Domu Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6 – Do II etapu przechodzi max. 60 osób.

4.5. 28-29.09.2023 r. – Warsztaty – Sala koncertowa w Domu Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6 – W warsztatach uczestniczy 15- 20 osób, które wyłoniło jury w II etapie

4.6. 30.09.2023 r. – Koncert Finałowy – Sala koncertowa w Domu Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6 – W etapie uczestniczy 15 – 20 osób, które brały udział w warsztatach

5. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU

5.1. Kryteria oceny Komisja dokonuje oceny na „Karcie oceny” konkursu wokalnego. Prace komisji będą udokumentowane stosownym protokołem. W „Karcie oceny” jury weźmie pod uwagę poniższe punkty: • Umuzykalnienie, • Naturalna i przekonywująca interpretacja • Osobowość • Ogólne wrażenia artystyczne.

5.2. Zakres tematyczny Tematyka konkursu jest dowolna. Utwór nie powinien zawierać słów niecenzuralnych, nie poruszać kwestii religijnych, politycznych oraz światopoglądowych. Wykonywane utwory muszą być znane w przestrzeni publicznej, a dane autora i tytuł wykonywanego repertuaru powinien się znaleźć w formularzu zgłoszeniowym.

5.3. Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie

5.3.1. Odpowiedzialność za przeprowadzenie poszczególnych etapów: • Etap 1 – Wyznaczona instytucja odpowiednia dla danej lokalizacji • Etap 2 – Komitet Organizacyjny I Konkursu Wokalnego „Diamenty Kruszywa”

5.3.2. W konkursie mogą brać udział soliści lub duety.

5.3.3. W przypadku duetów, klasyfikację do grupy wiekowej determinuje wiek starszego uczestnika.

5.3.4. Każdy solista/duet przygotowuje dwa utwory, jeden do prezentacji, a drugi na życzenie komisji w przypadku dogrywki.

5.3.5. Dopuszcza się możliwość prezentacji innego utworu na każdym etapie, po jego wcześniejszym zgłoszeniu.

5.3.6. Podkład muzyczny należy udostępnić w dedykowanym folderze na Dysku Google (tam gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy), na 5 dni przed II etapem konkursu. Uczestnik powinien stworzyć folder na Dysku Google podpisany swoim imieniem i nazwiskiem i w nim zamieścić plik/link z podkładem muzycznym.

5.3.7. Czas trwania prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut.

5.3.8. W przypadku uczestnictwa niepełnoletniego, formularz zgłoszeniowy musi zostać wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

5.3.9. Wszystkie zgody muszą zostać dostarczone do Organizatora (w zależności od etapu) najpóźniej dzień przed danym etapem.

5.4. Etap I Konkursu Wokalnego „Diamenty Kruszywa”

5.4.1. Za przeprowadzenie I etapu konkursu wokalnego odpowiedzialna jest wyznaczona instytucja w gminie współpracującej.

5.4.2. Zainteresowane osoby zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

5.4.3. Każda instytucja ustala indywidualny termin na przeprowadzenie I etapu eliminacji, gmina powinna powiadomić o ustalonym terminie Organizatora konkursu.

5.4.4. I etap eliminacji należy przeprowadzić do 23.06.2023 r.

5.4.5. Każda gmina wybiera max. 2 osoby/2 duety z każdej kategorii wiekowej – czyli max. 6 osób/duetów z każdej gminy (w tym przypadku duet traktowany jest jako 1 reprezentant gminy).

5.4.6. W przypadku, jeżeli w danej gminie nie będzie możliwe wyłonienie przedstawicieli jednej z kategorii, gmina będzie zobowiązana do wysłania na kolejny etap tylko reprezentantów z pozostałych kategorii.

5.4.7. Komisja gminna ocenia występy według kryteriów oceny z punktu 5.1 Regulaminu.

5.4.8. Organizator przekaże komisjom gminnym „Kartę oceny” według której zostaną ocenione poszczególne prezentacje.

5.5. Etap II Konkursu Wokalnego „Diamenty Kruszywa”

5.5.1. Za organizację II etapu konkursu odpowiedzialny jest Organizator.

5.5.2. Etap II konkursu odbędzie się 11.09.2023 r., w Domu Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6.

5.5.3. Osoby zakwalifikowane do II etapu, zobowiązane są do dotarcia do Domu Kultury w Przeciszowie przy ul. Długiej 6, we własnym zakresie.

5.5.4. Osoby zakwalifikowane do II etapu zobowiązane są do przesłania informacji z tytułem prezentowanej piosenki, do 06.09.2023 r., na adres mailowy Organizatora – dotyczy sytuacji, w której prezentowany utwór jest inny niż w I etapie konkursu.

5.5.5. Komisja ocenia występy według kryteriów oceny z punktu 5.1. Regulaminu oraz przy pomocy „Karty oceny”.

5.5.6. Spośród osób zgłoszonych Komisja wybiera min. 5 – max. 7 uczestników z danej kategorii wiekowej, które kwalifikują się do etapu finałowego. 5.5.7. O godzinach i kolejności prezentacji Organizator poinformuje w osobno ustalonym harmonogramie i przekaże go najpóźniej do 06.09.2023 r.

5.5.8. O zakwalifikowaniu się do etapu finałowego uczestnicy II etapu zostaną poinformowani 13.09.2023 za pośrednictwem informacji mailowej przekazanej do koordynatora/opiekuna w danej gminie.

5.5.9. Koordynator/opiekun zobowiązany jest do przekazania tej informacji zakwalifikowanym uczestnikom i zorganizowania spotkania, podczas którego zakwalifikowane osoby dostaną oficjalne gratulacje i zaproszenia do etapu finałowego.

5.5.10. Termin spotkania należy ustalić w dniach od 18-20.09.2023 r., po konsultacji z Organizatorem.

5.5.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników konkursu poza godzinami etapu II.

5.6. Etap finałowy i przebieg warsztatów wokalnych

5.6.1. Etap finałowy składa się z 2-dniowych warsztatów i Koncertu Finałowego.

5.6.2. Warsztaty odbędą się 28-29.09.2023 r., w Domu Kultury Przeciszów, ul. Długa 6.

5.6.3. Koncert finałowy odbędzie się 30.09.2023 r. w Domu Kultury Przeciszów, ul. Długa 6.

5.6.4. Wyżywienie podczas warsztatów i w dniu koncertu finałowego zapewnia Organizator.

5.6.5. Odpowiednią i wykwalifikowaną opiekę nad dziećmi podczas trwania warsztatów i w dniu koncertu finałowego zapewnia Organizator.

5.6.6. Komisja ocenia występy według kryteriów oceny z punktu 5.1. Regulaminu oraz przy pomocy „Karty oceny”.

5.6.7. Za uiszczenie opłaty ZAiKS odpowiada Organizator.

5.6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników konkursu poza godzinami etapu finałowego oraz poza godzinami warsztatów.

6. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

6.1. Komisja na poszczególnych etapach powinna składać się z min. 3 do max. 5 osób.

6.1.1. Na etapie I: osoby oddelegowane z gminy, ewentualnie jedna osoba od Organizatora.

6.1.2. Na etapie II i finałowym: Komisja konkursowa zapewniona przez Organizatora składająca się z Ekspertów Muzycznych.

6.2. Jeżeli któraś z gmin nie jest w stanie zapewnić min. 3 osobowej komisji należy to zgłosić minimum tydzień przed planowanym etapem gminnym. Organizator oddeleguje jednego z Ekspertów Muzycznych do uczestnictwa w komisji.

7. ZASADY NAGRADZANIA/RODZAJE NAGRÓD

7.1. Każdy uczestnik poszczególnego etapu otrzyma pamiątkową nagrodę:

7.1.1. Etap 2 konkursu – wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom.

7.1.2. Osoby, które zakwalifikują się do etapu finałowego biorą udział w 2 – dniowych warsztatach pod okiem wykwalifikowanych ekspertów muzycznych. 7.1.3. W dniu koncertu finałowego wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom lub statuetkę, a nagrodzone i wyróżnione miejsca nagrody rzeczowe.

7.2. W każdej kategorii wiekowej przyznawane będzie 1 nagroda główna – nagranie teledysku, występ na wybranych gminnych lub miejskich imprezach/wydarzeniach (solo lub wspólnie z zaproszonymi wykonawcami), statuetkę zwycięzcy, dyplom oraz torbę z upominkami.

7.3. Dodatkowo spośród wszystkich finalistów zostanie przyznana nagroda Grand Prix – czyli tzw. Diament Kruszywa. Osoba nagrodzona zostanie objęta patronatem Firmy przez okres 1 roku oraz otrzyma nagrody w postaci nagrania teledysku, wystąpi w Kościele Mariackim w dniu 6.01.2024 r. podczas „Koncertu dla Trzech Króli” , wystąpi na Jubileuszowej Gali Kontrahenta Kruszywo S.A., wystąpi na jednej z gminnych lub miejskich imprez, otrzyma statuetkę zwycięzcy oraz torbę upominków.

8. POZOSTAŁE USTALENIA

8.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

8.2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

8.3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

8.4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.

8.5. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyny.

8.6. Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, oświetlenie.

8.7. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia na wszystkich etapach konkursu.

8.8. Gminy i ośrodki współpracujące zobligowane są do promowania wydarzenia na profilach społecznościowych, stronie internetowej, szkołach oraz ośrodkach kultury na terenie gmin. Organizator przekaże w tym celu odpowiednie materiały graficzne. Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są przez organizatora: Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. ul. Rzemieślnicza 1 30-363 Kraków

Osoby odpowiedzialne i upoważnione do udzielania informacji:

• Martyna Majkrzak, tel.: 533-739-429, mail: diament@kruszywosa.pl

• Magdalena Kalinka, tel.: 502-877-630, mail: diament@kruszywosa.pl

• Katarzyna Majtczak, tel.: 663-235-404, mail: diament@kruszywosa.pl

9. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

9.1. Załącznik nr 1 „Formularz zgłoszeniowy” https://forms.gle/ZorWNk9maN1e2DsN8

Info: ROK Zator

- REKLAMA -

Popularne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zator
zachmurzenie duże
21.2 ° C
24 °
19.6 °
64 %
2.3kmh
100 %
czw.
21 °
pt.
27 °
sob.
26 °
niedz.
27 °
pon.
29 °
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -